1. PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

7.1. OPTIFAAB II d.o.o. prikuplja osobne podatke i zaštićuje ih sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje: Uredba), Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Zakonu o radu (NN 93/14 i 127/17) i drugim pratećim zakonima i podzakonskim aktima.

7.2.Kupac ili korisnik mrežnih stranica će, sukladno propisima navedenim u čl.7.1. biti informiran o podacima koji se prikupljaju i načinima njihove zaštite.

7.3. OPTIFAAB II d.o.o. osigurava zaštitu osobnih podatak svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovinu, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

7.4. Pravo na zaštitu osobnih podataka pripada svim ispitanicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i ispitanici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju. 

7.5. Osobne podatke koje kupci/korisnici unesu prilikom prijave na mrežne stranice www.optifaab.com, OPTIFAAB II d.o.o. će koristiti isključivo radi ostvarenja kupoprodaje robe te uspostavljanja poslovnog kontakta s kupcem/korisnikom. 

7.6. Radi zaštite osobnih podataka, OPTIFAAB II d.o.o. će na svojim mrežnim stranicama objaviti Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.

 

  1. PRIJAVA KORISNIKA/KUPCA

 

8.1. Na mrežnim stranicama www.optifaab.hr mogu se prijaviti kao korisnici/kupci isključivo punoljetne osobe, dakle osobe starije od 18 godine. 

8.2. Kupac/korisnik snosi odgovornost za točnost podataka danih u postupku prijave. 

8.3. U slučaju promjene podataka važnih za realizaciju odnosa između prodavatelja i kupca, kupac ih je dužan ažurirati te snosi odgovornost za njihovu točnost. 

8.4. Prijavom na mrežnim stranicama www.optifaab.hr, kupac/korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da pristaje na uvijete navedene u ovim Općim uvjetima.

 

  1. SIGURNOST KUPOVINE

9.1. OPTIFAAB II d.o.o. se obvezuje štititi osobne podatke kupaca te prikupljati isključivo podatke koji su nužni za realizaciju kupoprodaje.,

9.2. Podaci navedeni u čl.9.2. biti će strogo čuvani te dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. 

9.3. Za sigurnu autorizaciju plaćanja na mrežnim stranicama www.optifaab.com koriste se usluge sustava CorvusPay, koji osigurava zaštićeno provođenje mrežnih transakcija kreditnim karticama. Sva mrežna plaćanja koja se izvrše putem mrežnih stranica www.optifaab.com provode se putem veze zaštićene 128-bitnom SSL enkripcijom podataka i MD5 algoritmom.

 

  1. DODATNI TROŠKOVI 

10.1. OPTIFAAB II d.o.o. ne odgovara za troškove koji bi kupcu/korisniku mogli nastati s osnove telefonskih troškova ili bilo kojih drugih troškova do kojih može doći prilikom pristupa mrežnim stranicama www.optifaab.com, a takvi troškovi nisu uključeni ni u cijenu robe koja se prodaje na navedenim mrežnim stranicama

 

  1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

11.1. Svi sadržaji objavljeni na mrežnim stranicama u vlasništvu OPTIFAAB II d.o.o. vlasništvo su OPTIFAAB II d.o.o. ili pravne i/ili fizičke osobe dobavljača ili proizvođača robe i/ili usluga, a objavljeni su na mrežnim stranicama www.optifaab.com te ih korisnik/kupac te druge osobe nisu ovlašteni reproducirati, umnožavati, distribuirati ili na bilo koji drugi način njima raspolagati bez izričitog pisanog dopuštenja OPTIFAAB II d.o.o. 

11.2. Mrežne stranice u vlasništvu OPTIFAAB II d.o.o. mogu sadržavati poveznice na eksterne mrežne stranice u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe, a njihov sadržaj ne predstavlja intelektualno vlasništvo OPTIFAAB II d.o.o. niti OPTIFAAB II d.o.o. odgovara za njohv sadržaj i/ili funkcionalnost.

 

  1. PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA 

12.1. OPTIFAAB II d.o.o. zadržava pravo u svako doba promijeniti informacije na svojim mrežnim stranicama i cjelokupan njihov sadržaj. 

12.2. OPTIFAAB II d.o.o. zadržava pravo u svako doba izmijeniti ovih Općih uvjeta poslovanja te će se novoobjavljeni Opći uvjeti poslovanja primjenjivati od trenutka njihove objave.

12.3. Sve nove informacije ili novi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od trenutka objave na sve kupce i/ili korisnike mrežnih stranica u vlasništvu OPTIFAAB II d.o.o.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE 

13.1. Eventualne sporove nastale u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja kupac/korisnik i OPTIFAAB II d.o.o. nastojat će riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, nadležan je stvarno nadležni sud u Varaždinu.

13.2. Na ove Opće uvjete poslovanja, kao i na sve eventualne sporove i/ili pravne odnose koji iz istih proizlaze primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. 

13.3. Kupac/korisnik potvrđuje da je ove Opće uvijete poslovanja pročitao, razumio te da na njih pristaje.